Välkommen på Årsmöte

TROLLHÄTTANS SIMSÄLLSKAPS ÅRSMÖTE 2020
Tisdag 2020-08-26 kl. 18.30 Digitalt möte via Google Meet

Välkommen till Trollhättans Simsällskaps årsmöte!
Härmed kallas alla medlemmar i Trollhättans Simsällskap till ordinarie årsmöte.
Mötet hålls onsdagen den 26 augusti, kl. 18.30 via länk i Google Meet. För att vara med på länk krävs anmälan till tsskansli@gmail.com senast 3 dagar innan årsmötet! Länken skickas bara ut till medlemmar som anmält sig.
● 18.30 Närvaroregistrering
● 18.40 Start årsmötesförhandlingar

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar innan årsmötet (5 augusti) och sänds till tss.kansli@gmail.com.
Årsmöteshandlingar, motioner med svar, valberedningens förslag mm finns tillgängliga på kansliet senast 1 vecka innan årsmötet.
Välkommen!
Styrelsen

Förslag till dagordning:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Mötets utlysande i rätt tid.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande och sekreterare av mötet.
 5. Val av 2 justerare, tillika rösträknare.
 6. Fastställande av verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning för
  verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen det gångna året.
 9. Fastställande av medlemsberättelsen.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
 11. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
 12. Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.
 13. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
 14. Val, utan styrelsens medverkan, av 2 revisorer jämte suppleant för en tid av ett år.
 15. Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år varav en sammankallande.
 16. Behandling av förslag från styrelsen.
  a. Förslag om nya stadgar.
 17. Behandling av inkomna motioner.
 18. Övriga frågor.
 19. Årsmötets avslutande.

LÄNK TILL KALLELSE